Open navigatie

Advies, innovatie en ontwikkeling

Wat doet de ODBN op het gebied van advies, innovatie en ontwikkeling?

De primaire taken van de ODBN zijn vergunningverlening, handhaving en toezicht. Om die taken adequaat uit te oefenen in een snel veranderende samenleving is het noodzakelijk dat de uitvoeringspraktijk van deze kerntaken meebeweegt met de veranderingen. Hoogwaardige milieutechnische advisering en het projectmatig werken aan innovaties en ontwikkelingen helpen de ODBN en zijn deelnemers om in te spelen op deze veranderingen.

Wilt u meer informatie over advies, innovatie en ontwikkeling? Neem dan contact op met de ODBN. 

Logo BCAAfval
De ODBN verzorgt de afvalinzameling en –verwerking voor de gemeenten in het Land van Cuijk en voor de gemeente Boekel. Kijk voor meer informatie op www.afvalaanbieden.nl.

Bodem en ondergrond
De ODBN beoordeelt bodemonderzoeken en saneringsplannen in het kader van vergunningverlening en handhaving  op basis van omgevingswetgeving en adviseert de deelnemers over deze onderzoeken en plannen. Lees verder...

Collectieve Taken
De ODBN voert voor de regio als geheel collectieve taken uit die de kwaliteit en doelmatigheid van vergunningverlening, toezicht en handhaving continu verbeteren. Het programmateam collectieve taken heeft een spilfunctie in het ontwikkelen, delen en actualiseren van kennis op dit gebied. Lees verder...

Snelweg Den Bosch

Geluid
De ODBN beoordeelt de geluidbelasting in het kader van de agrarische en industriële VTH werkzaamheden en ruimtelijke procedures. Lees verder...

Geur
De ODBN beoordeelt geur vanuit veehouderijen in het kader van de agrarische VTH werkzaamheden en stelt geuradviezen op, bijvoorbeeld in het kader van ruimtelijke procedures en omgekeerde werking. Lees verder...

Luchtkwaliteit
De ODBN beoordeelt de luchtkwaliteit in het kader van de agrarische en industriële VTH werkzaamheden en ruimtelijke procedures. Lees verder...

Water en veehouderijOmgevingswet
De Omgevingswet wordt volgens planning in 2018 van kracht. De regulering van de fysieke leefomgeving zal naar verwachting ingrijpend veranderen met deze wet. Lees verder...

Samen Sterk in het Buitengebied (SSiB)
Het project Samen Sterk in het Buitengebied (SSiB) beoogt het buitengebied in de gehele Provincie Noord Brabant schoner en veiliger te maken. Lees verder...

Water
De ODBN verzorgt technische advisering over operationeel grondwaterbeheer ingevolge de Waterwet en de uitvoering van het grondwaterbeschermingsbeleid op grond van de Provinciale milieuverordening (PMV). Lees verder...

Zorgvuldige veehouderij
Uit de agrarische basistaken van de ODBN komen een aantal werkzaamheden voort op het gebied van zorgvuldige veehouderij. Lees verder...