Open navigatie

Externe Veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het gaat dan bijvoorbeeld om risico’s bij de opslag van vuurwerk of het transport van LPG over de weg.

Er zijn twee soorten risico’s:

Bij plaatsgebonden risico’s gaat het om de kans die iemand loopt om op een bepaalde plek dodelijk getroffen te worden door een incident met gevaarlijke stoffen. Bij groepsrisico’s gaat het om een berekening van de kans op een incident met gevaarlijke stoffen, waarbij een groep personen in de buurt van een risicobron om het leven komt.

Samenwerking

De ODBN werkt op het gebied van externe veiligheid nauw samen met regiogemeenten, de provincie Noord-Brabant, de Veiligheidsregio Brabant Noord en de overige Brabantse omgevingsdiensten. Door samen te werken en expertise te delen worden externe veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk verkleind en incidenten voorkomen.

Meer weten?