Inhoudsopgave

Het eerste jaar samen – Jaarverslag 2014

Het eerste jaar van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is volbracht. Een jaar met een nieuwe start, met veel werk, nieuwe ontwikkelingen en hardwerkende medewerkers. Een eerste jaar waarin veel gedaan is om de basis op orde te krijgen en waarin we direct aan de slag zijn gegaan voor onze deelnemers. Ook een jaar waarin ook nog niet alles altijd goed ging.  

Financiën

Samengevatte jaarrekening – balans per 31 december 2014

Samengevatte jaarrekening 3-7

Klik hier voor een PDF versie van de samengevatte jaarrekening – balans per 31 december 2014.

Toelichting op de jaarrekening

 

Het jaar 2014 was een dynamisch jaar. Bijna 200 medewerkers van gemeenten, provincie Noord Brabant en het voormalige RMB zijn per 1 januari 2014 in dienst getreden bij Omgevingsdienst Brabant Noord. Vanaf het eerste moment is de lat hoog gelegd om kwalitatief goede dienstverlening te leveren en gelijktijdig de opbouw van de organisatie af te maken en in te richten voor de toekomst.

Opstarten
Er is hard gewerkt aan het operationeel maken van diverse systemen om bijvoorbeeld planning, verantwoording en facturering mogelijk te maken. Vooral in de tweede helft van 2014 zijn daar de eerste vruchten van geplukt, zodat de uitvoering van de taken steeds beter ging lopen. Daarmee is de basis gelegd voor doorontwikkeling van de organisatie, zoals verwoord in het Koersdocument 2020.

Samenwerking
Het is mooi om te constateren dat de samenwerking met de deelnemerssteeds beter is geworden. Via bijeenkomsten van het opdrachtgeversplatform (OGP), waarin alle deelnemers vertegenwoordigd zijn, is geïnvesteerd in de ontwikkeling van de ODBN. Via het Bilateraal Samenwerkingsmanagement is de relatie tussen de ODBN en iedere deelnemer afzonderlijk geoptimaliseerd om tot een goede taakuitvoering voor die deelnemer te komen.

Nieuwe verhoudingen
Het was afgelopen jaar lastig om samen met de deelnemers de werkoverdracht goed te organiseren. 2014 is in dat opzicht een echt inregeljaar gebleken om met elkaar ervaring op te doen in de nieuwe verhouding tussen deelnemers en nieuwe omgevingsdienst. Het jaar 2014 is afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 1.168.000,00 (exclusief het voordelig resultaat op voormalige RMB taken van € 999.000,00). Dit resultaat is te danken aan de gezamenlijke inzet van deelnemers en medewerkers. Terugkijkend op het eerste levensjaar van de ODBN is samen met de deelnemers een stevige ontwikkeling doorgemaakt, die een basis heeft gelegd voor verder door te groeien richting de visie 2020.

Lees hier de volledige toelichting

Staat van baten en lasten

  Balanas

Klik hier voor een PDF versie van de staat van baten en lasten.

Toelichting Bestuurscommissie afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

 

De Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel heeft een eigen jaarverslag. In dit beknopte verslag kunt u lezen wat de belangrijkste ontwikkelingen waren op het gebied van huishoudelijk afval in 2014. U kunt het jaarverslag vinden op www.afvalaanbieden.nl/jaarverslag-2014.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

 

Wij hebben de jaarrekening 2014 van de gemeenschappelijke regeling ODBN te Cuijk gecontroleerd.  Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over 2014 met de toelichtingen, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere toelichtingen.

Lees hier de volledige accountantsverklaring (PDF) 

Bedrijfsvoering

Koersdocument “Missie, Visie 2020, Fundament 2014-2016”

 

Een nieuwe organisatie vraagt om een missie, een duidelijke visie en een nieuw fundament. In 2014 zijn deze ontwikkeld, zodat we samen kunnen werken aan de Omgevingsdienst Brabant Noord. Een koers waarmee we de komende jaren aan de slag kunnen.

Koersdocument
Het Dagelijks Bestuur en het Management Team van de Omgevingsdienst Brabant Noord hebben in januari 2014 een koersdocument ontwikkeld. De “Missie, Visie 2020, Fundament 2014-2016” ten behoeve van de ontwikkeling van de ODBN is op 25 februari 2014 vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en op 12 maart 2014 door het Algemeen Bestuur. Met een duidelijke missie wordt inhoudelijk richting gegeven aan de taakuitvoering: ‘De Omgevingsdienst Brabant Noord zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.’

De visie
In de visie die hieraan invulling geeft, spreekt het bestuur uit dat de periode 2014 -2016 benut moet worden om de basis op orde te brengen. Dit houdt een kwalitatief goede uitvoering van het VTH- takenpakket in. De ODBN dient dit te doen als ‘verlengd lokaal en provinciaal bestuur’. Het bestuur wil toewerken naar een professionele dienstverlenende basisorganisatie die is toegerust om haar kerntaak naar volle tevredenheid van gemeenten, provincie, burgers en bedrijven uit te voeren.
Voor de periode 2017 - 2020 spreekt het bestuur uit dat de ODBN zich dient te ontwikkelen tot een samenhangend Kenniscentrum voor landbouw en groene wetgeving. Ook dient de ODBN inhoudelijk voorbereid te zijn en een rol te vervullen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2018. De ontwikkeling op deze terreinen gaat in de eerste periode echter niet ten koste van de focus op de kerntaak.

Analyse organisatieontwikkeling
Naast de bestuurlijke visievorming heeft begin 2014 een analyse plaatsgevonden om te beoordelen of de ODBN voldoende georganiseerd van start is gegaan: Is de organisatie klaar voor de uitvoering van het koersdocument? Uit deze analyse is gebleken dat, naast de vele zaken die goed geregeld zijn en / of worden opgepakt, er ook een aantal cruciale aspecten onmiddellijk de aandacht nodig hebben. Hierbij gaat het om structuur, focus, sturen op samenhang en samenwerken.

Programma aanpak
Naar aanleiding van de analyse en het koersdocument is een programmaplan opgesteld waarin de cruciale zaken in samenhang met de koers van het bestuur en de noodzakelijke organisatieontwikkeling worden opgepakt. Verschillende projecten zijn gestart maar gaven toch niet helemaal de aanpak die nodig was. Het laatste kwartaal van 2014 was daardoor erg onrustig. Dit heeft geleid tot een andere invulling van de directie van de ODBN.

ICT ondersteuning bij procesverbetering


Vanaf dag één zijn we direct aan de slag gegaan met de werkzaamheden waarvoor we als omgevingsdienst verantwoordelijk voor zijn. Maar zijn we ook efficiënt en effectief aan de slag gegaan? Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn we gestart met het tegen het licht houden van de werkprocessen en de daarvoor benodigde ICT voorzieningen.

Efficiëntere dienstverlening
De ODBN is in 2014 gestart met het herzien van de werkprocessen. Overbodige en dubbele stappen worden weggehaald. De doelen hierbij zijn: het efficiënter inrichten van onze werkprocessen en een betere aansluiting op de werkprocessen van onze deelnemers. Daarnaast komt met het opnieuw inrichten van de ICT voorzieningen, goede en transparante voortgangs- en verantwoordingsinformatie beschikbaar. Hierdoor gaat de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening omhoog voor alle partijen in de keten.

Upgrade MPM naar Suite4Omgevingsdiensten
In 2014 is MPM geüpgrade naar de Suite4Omgevingsdiensten (S4O). Daardoor zijn meer faciliteiten beschikbaar gekomen om de verbeterde processen te ondersteunen. Er is gekozen voor een groeimodel waarbij steeds meer processen in S4O vorm krijgen. Ook andere applicaties, die bijdragen aan de werkprocessen, worden stapsgewijs aangesloten op S4O. Daardoor kunnen we onze deelnemers informeren over de outcome, de kwalitatieve meerwaarde, van onze werkzaamheden.

Sociaal jaarverslag

Sociaal jaarverslag afbeelding

Klik hier voor een PDF versie van het sociaal jaarverslag.

Samenwerking

Samen werken aan kwaliteit

 

Gerdy van de BurgtEen van de grootste opdrachtgevers van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is de provincie Noord-Brabant. Hoe kijkt Gerdy van de Burgt, accountmanager bij de provincie Noord-Brabant, terug op de samenwerking met de ODBN in 2014? Gerdy vertelt:

Transparantie
In 2014 heeft de ODBN grote stappen gemaakt. Ik ben zeer tevreden over de samenwerking en de goede contacten. Dat geldt ook voor de afstemming; zelfs als er iets niet goed gaat. Want ik kan snel bijsturen vanuit de verantwoording over de provinciale opdracht. Het afgelopen jaar is achter de schermen hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. En de kinderziektes? Die bespreken we om ze daarna te herstellen.

Opdrachten
De volledige uitvoering is overgezet naar de omgevingsdiensten, het totale pakket. De gemeenten brengen een deel van hun uitvoering in. Dat maakt het voor alle deelnemers wel eens lastig om samen te werken. Verlenen we allemaal op eenzelfde manier een opdracht aan de ODBN? Dan hebben we daar samen profijt van. Zo krijg je uniformiteit en financieel voordeel. Werkzaamheden worden dan efficiënter uitgevoerd. Natuurlijk bewaakt iedereen zijn eigen belang en verantwoordelijkheid. Dat mag ook, want we zijn op de goede weg.

Veranderende rol
In 2014 is opnieuw één opdracht verleend aan de drie omgevingsdiensten in Noord-Brabant. De komende jaren gaan we deze opdracht doorontwikkelen. De omgevingsdiensten zijn de ogen en oren in het veld. De ODBN vertelt ons waarop wij ons beleid moeten richten. Dat is een nieuwe rol, en de ODBN groeit daarin. Zo merkte ik dat medewerkers het afgelopen jaar erg intern gericht waren. Logisch in een nieuwe organisatie. Inmiddels zie ik ook dat ze hun blik steeds meer naar buiten richten, en er ontstaat directe samenwerking tussen medewerkers van de ODBN en de provincie.

Toekomst
Transparantie in de verantwoording en focus op kwaliteit: dat zijn de kernwoorden voor 2015. Dat voor de ODBN en haar opdrachtgevers. De samenwerking moet verder groeien. Dan gaan we met elkaar aan de slag voor een schone en veilige leefomgeving.

Een positieve samenwerking

 

Sandra van Zandvoort is regisseur vergunningen met het taakaccent milieu bij industriële bedrijven bij de gemeente Oss. Ze werkt direct samen met de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). We kijken  met haar terug naar het eerste jaar van deze nieuwe samenwerking.

Positieve samenwerking
Het afgelopen jaar hebben we op een goede en prettige manier samengewerkt met de omgevingsdienst. We hebben iemand in huis die werkzaam is bij de omgevingsdienst en die dus als direct contactpersoon dient. Daarnaast vind ik het een voordeel, dat alle kennis over een onderwerp nu bij elkaar is gebracht bij de ODBN. Op die manier heb je daar je specialisten zitten die je als gemeente nodig hebt in jouw processen. De kennis over specifieke onderwerpen zoals de flora en faunawet maar ook over geur of bodem ligt bij de ODBN. En daar zetten wij ze ook voor in, die samenwerking loopt goed.

Flora en faunawet
Zo zijn wij in 2014 aan de slag gegaan met de Flora en Faunawetgeving. De gemeente is verantwoordelijk voor het controleren of de Flora en Faunawet aanhaakt bij een omgevingsaanvraag. En straks komt deze wettelijke taak helemaal bij lagere overheden te liggen. Binnen de afdeling vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) van de gemeente Oss was te weinig kennis over deze wetgeving aanwezig. Omdat ik wist dat de provinciale taken rondom groene wetten bij de ODBN liggen ben ik daar op zoek gegaan naar kennis over de flora en faunawet.

Pilot project
Uiteindelijk heeft dat geleid tot ondersteuning vanuit de ODBN door middel van een pilot project. Hierin is een natuurtoetskader ontwikkeld waarmee de vergunningverleners van de gemeente Oss een eerste toets kunnen doen. Blijkt uit deze eerste toets dat er bij een aanvraag mogelijk gevolgen kunnen zijn voor beschermde dier- of plantensoorten, dan geeft de ODBN een advies af. Zowel de gemeente Oss als de ODBN is erg enthousiast over deze werkwijze. Maar ook het feit dat niet alleen de medewerkers van de ODBN zijn geïnformeerd over de flora en faunawet maar ook de medewerkers binnen de gemeente Oss is positief ontvangen binnen de gemeente. Medewerkers zijn erg welwillend, als ze maar weten waar ze in hun werk rekening mee moeten houden en bij wie ze terecht kunnen met vragen.

Signalerende rol
Mijn vaste contactpersoon van de ODBN heeft in het verleden in de gemeente Oss gewerkt, daardoor weet hij veel over de bedrijven en ontwikkelingen in Oss. Door deze kennis en betrokkenheid blijft de omgeving goed in zicht. En daar zie ik een kans voor de omgevingsdiensten. Het zou mooi zijn als de ODBN ook in de toekomst een signalerende rol pakt waarbij ze elke adviesvraag voor vergunningen in een breder perspectief plaatst. Dat ze naast de milieuaspecten ook kijken naar de achterliggende vraag en of er raakvlakken zijn te benoemen met bijvoorbeeld een bestemmingsplan, bouwen en dus ook de flora en faunawet. Het zou mooi zijn als die kruisbestuiving beter zou zijn. Binnen de ODBN op de verschillende thema’s en onderwerpen maar ook met andere gemeenten. Daardoor ontstaat een proactieve rol vanuit de ODBN en wordt de kwaliteit van de besluitvorming verbeterd. Maar voor nu zijn we blij met de samenwerking tussen de gemeente Oss en de ODBN. We hebben er vertrouwen in dat dit ook de komende jaren wordt voortgezet.

Samen werken aan kwaliteit, doelmatigheid, ketenaanpak en het tegen gaan van milieucriminaliteit

 

Naast basis- en verzoektaken worden door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) taken uitgevoerd voor alle deelnemers gezamenlijk, de zogenaamde collectieve taken. Opdracht is om op een gerichte en professionele wijze ondersteuning te leveren bij het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid van de VTH taakuitvoering in de regio, het versterken van een Brabantbrede ketenaanpak en het tegengaan van milieucriminaliteit. Ook voor de collectieve taken heeft 2014 in het teken gestaan van het op orde krijgen van de basis.

Programma
Hiervoor is, samen met de deelnemers, een aantal vragen beantwoord zoals; Wat is nu wel en wat is geen collectieve taak? Wat is ieders rol en verantwoordelijkheid daarbij? Hoe kunnen we dat goed organiseren? En wat zijn onze prioriteiten en doelen? Beantwoording van deze vragen heeft ertoe geleid dat op 3 juli 2014 het meerjarenprogramma collectieve taken 2014-2017 [link naar document] en het uitvoeringsprogramma 2014 door het Algemeen Bestuur van de ODBN is vastgesteld.

Aan de slag
2014 was ook een jaar van ‘gewoon gaan doen’. Ketentoezicht uitvoeren, innoveren en waar nodig samenwerking organiseren. Zo is bijvoorbeeld :

  • Samen met de brandweer een aanpak ontwikkeld en toegepast voor het toezicht bij grote PGS15 opslagen. Deze aanpak verbetert de kwaliteit van het toezicht;
  • Regelmatig een klacht ingediend bij een certificerende instelling omdat asbest niet goed is verwijderd. Dit heeft geleid tot 17 waarschuwingen en 4 schorsingen. Bonafide bedrijven geven aan dat zij zien dat malafide asbestsaneerders de regio beginnen te mijden;
  • Bij verschillende branches is digitaal toezicht ingevoerd. Hierbij hebben ook enkele gemeenten meegedaan. Digitaal toezicht leidt tot kwaliteitsverbetering en efficiencywinst;
  • Samen met de ZLTO, het ministerie van EZ en de provincie Noord-Brabant is er een proef ontwikkeld voor gebruik van een virtueel ondernemingsdossier bij varkenshouderijen. Gebruik hiervan moet leiden tot minder toezichtlasten bij zowel de ondernemer als de overheid;
  • Een aanpak ontwikkeld om het naleefgedrag van agrarische bedrijven met luchtwassers te verbeteren. Invoering daarvan zal in 2015 Brabant breed gaan plaatsvinden;
  • Een grondstromenmodule is ontwikkeld om meer inzicht te krijgen in overtredingen bij vrijkomende grond. 
  • Het opdrachtgeversplatform (OGP) en een kernteam innovatie en kwaliteitsverbetering (KIK) opgericht om de samenwerking met en tussen de deelnemers te verbeteren. Beide zijn inmiddels operationeel en worden vanuit het programma collectieve taken gefaciliteerd.

Een tabel met alle activiteiten en resultaten van het programma collectieve taken is hier te vinden.

Samen werken binnen de ODBN

‘We hebben hard gewerkt om de basis voor de watertaken op orde te krijgen’

 

Esther Sanders

Vergunningverlener watertaken, Esther Sanders, blikt terug op een pittig eerste jaar ODBN. Waarin nieuwe werkzaamheden maar ook een nieuwe werkomgeving en collega’s belangrijke aspecten waren.

Een ontwortelde boom
Terugkijkend op 2014, het eerste jaar van de ODBN, was het voor mij persoonlijk een bewogen jaar. Ik had vooral in het begin het gevoel dat ik als boom werd ontworteld bij mijn oude werkgever en dat ik hier weer opnieuw moest aarden. Dat was in het begin best lastig. De werkzaamheden (de boom) waren hetzelfde, maar de wortels waren nieuw, nieuwe collega’s, nieuwe structuren maar ook nieuwe systemen die je moest leren kennen. Je krijgt een andere manier van communiceren met oud collega’s. Je loopt niet zo maar even snel binnen. Ik vind het daarom erg fijn dat de mogelijkheid er is, om toch nog bij mijn oude werkgever op locatie te werken.

Dicht bij elkaar
Het werken bij een omgevingsdienst heeft natuurlijk ook zijn voordelen. Je kunt namelijk veel sneller collega’s op andere werkterreinen informeren. Zo ben ik afgelopen jaar veel bezig geweest met de uitvoering van de provinciale watertaken op grond van de Waterwet. Deze taken hebben ook zijn invloed op andere wetgeving, zoals Groene Wetten in het geval van verdroging/ vernatting van natuurgebieden en de Wabo voor het voorkomen van bodemverontreiniging bij bovengrondse activiteiten. En dan is het fijn dat ook deze taken bij de ODBN liggen, Daarnaast werken we ook nauw samen met de andere omgevingsdiensten in Brabant zodat we de watertaken Brabant breed goed en op dezelfde manier uitvoeren.

De basis voor de watertaken
De watertaken van de Provincie waren voor mij helemaal nieuw waardoor je ook in de inhoud van deze wetgeving en het provinciaal beleid moest duiken. Dat vergt veel energie maar geeft ook energie. De basis voor de watertaken ligt er inmiddels en daar mogen we best trots op zijn. We hebben namelijk hard gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Want het vergt meer dan alleen maar een vergunning verlenen. De vergunning geeft het recht om te onttrekken, maar daarna is het niet klaar. De winning moet beschermd worden of kan leiden tot schade, een stukje nazorg is daarbij ook van belang. Ook het beleid speelt een grote rol bij de watertaken, wat willen we in de toekomst met ons grondwater en hoe kunnen het grondwater beschermen tegen de al maar toenemende drukte in de ondergrond.

Kwaliteit voorop
Zoals gezegd werken we veel samen met andere omgevingsdiensten en onze deelnemers maar dat zou meer op basis van kwaliteit mogen zijn. Nu gaat het nog vaak over uren en budgetten terwijl we een goede kwaliteit willen leveren.. Als de kwaliteit voorop staat en we leren goed communiceren zodat we op een goede manier kunnen samenwerken, dan kunnen we volop aan de slag en werken aan een duurzaam grondwaterbeheer, want daar doen we het allemaal voor.

‘We zijn nog niet altijd goed georganiseerd maar daar zie ik verandering in komen’

 

Geert-Jan van der MeijdenGeert Jan van der Meijden kijkt terug op het eerste jaar van de ODBN. Hoe heeft hij het eerste jaar als medewerker handhaving met als specialisatie asbest bij de ODBN ervaren? Wat heeft hij zoal gedaan en wat kunnen we nog beter doen binnen de ODBN?

Hectisch
Het was een hectisch eerste jaar voor de ODBN, mijn verwachtingen toen ik hier voor het eerst binnenliep zijn niet helemaal uitgekomen. Lang niet alles was duidelijk bij de start. Ik ben positief in het ODBN avontuur gestapt dus het heeft mij niet weerhouden om direct aan het werk te gaan. Op het gebied van asbest lag er namelijk al direct werk voor drie gemeenten. We moesten dus wel direct aan de slag om te kijken hoe we de werkzaamheden op het gebied van asbest gingen uitvoeren.

Kennisbundeling
In het begin was het voor ons allemaal een zoektocht: nieuwe collega’s, een nieuwe organisatie en een nieuwe manier van werken. De kennisbundeling is nu groter en dat zie ik als grote meerwaarde voor de ODBN. We zijn nu geen eenlingen meer bij een gemeente. We zijn nu als team aan de slag met hetzelfde onderwerp. Je zit veel dichter bij het landelijk beleid wat een grote meerwaarde heeft. Niet alleen voor ons, maar ook voor de deelnemers. Al loopt dat nu nog wel eens door elkaar heen. We zijn wat dat betreft nog niet goed genoeg georganiseerd, maar ik zie dat daar verandering in begint te komen.

Aanpak en werkwijze rondom asbest
Op dit moment ligt er op het gebied van asbest heel veel werk. We zijn gestart met taken vanuit drie gemeenten, inmiddels zijn dit er 17 geworden en ook de laatste twee gemeenten volgen binnenkort. Dat komt doordat duidelijk is geworden dat toezicht en handhaving rondom asbest een basistaak is voor de omgevingsdiensten. Maar ook zeker, omdat we het afgelopen jaar veel hebben gedaan om een goede werkwijze te implementeren en onze kennis goed in te zetten. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een notitie waarin de aanpak en werkwijze van de ODBN op het gebied van toezicht en handhaving rondom asbest is vastgelegd. Hierdoor kan op een gestructureerde wijze invulling gegeven worden aan deze taken. Dat is voor de ODBN fijn en ook duidelijk voor onze deelnemers.

Kwaliteit verbeteren
We zijn ook aan de slag gegaan met de gecertificeerde asbestverwijderings bedrijven en asbestinventarisatie bedrijven. Want in de praktijk gaat er nog behoorlijk wat mis. Naar aanleiding van onze controles maken wij, waar nodig, melding bij de asbest certificerende instellingen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een landelijk protocol informatie-uitwisseling milieuhandhaving asbest. Dit protocol is ondertekend door de directeuren van bijna alle omgevingsdiensten in Nederland, samen met de asbest certificerende instellingen. We proberen op die manier de kwaliteit te verbeteren. Dit was een wens van onze deelnemers.

Vertrouwen
Als ik nu terugkijk naar 2014 dan kan ik zeggen dat we goed bezig zijn geweest. Dat mag best meer benoemd worden. Het was geen makkelijk jaar waarin niet altijd alles goed ging en dat is niet gek in een nieuwe organisatie, maar we zijn wel samen aan de slag gegaan voor onze deelnemers. Nu is het zaak om efficiënter te gaan werken, processen beter in te richten en ons meer op de deelnemers te richten. Volgens mij komt de ODBN er wel, daar heb ik vertrouwen in.

‘Het was een hectisch maar leerzaam jaar’

 

Trineke BakkerHet eerste jaar van de ODBN was voor Trineke Bakker, adviseur vergunningen groene wetten, een hectisch en positief jaar. We kijken met haar terug op haar werkzaamheden voor de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS) en groene wetgeving.

Uitvoerend beleid
Het eerste jaar van de ODBN was voor mij een positief jaar. Vanwege de omvangrijke opdracht vanuit de provincie voor groene wetgeving, ook een uitdagend jaar. De ODBN staat voor de totale Brabantse opdracht voor groene wetgeving aan de lat, daardoor is ook het hele team van de provincie overgegaan naar de ODBN. De mensen waar we voorheen als provincie mee samenwerkten zitten nu ook in het team. Daar ben ik blij mee, je kent elkaar en weet wat je aan elkaar hebt. Met een nieuwe teammanager zijn het team en de rollen en taakverdeling helder neergezet. In het begin vond ik het een nadeel dat het beleid rondom groene wetgeving bij de provincie is gebleven. Eerder zaten we in één team en vond ik juist het raakvlak met beleid interessant. Maar de lijntjes met mijn oud collega’s bij de provincie zijn kort. Daarnaast heeft de ODBN een taak rondom het uitvoerend beleid waardoor ik niet minder, maar eerder meer beleidsmatig bezig ben in mijn werk.

Programmatische Aanpak Stikstof
Het afgelopen jaar was op het gebied van groene wetgeving hectisch. Je komt in een nieuwe organisatie, er is een grote achterstand van vergunningaanvragen die weggewerkt moet worden en daarnaast zijn er veel inhoudelijke ontwikkelingen. Dat gaat niet altijd samen. Maar door extra mensen in te huren, hadden we ook tijd om andere zaken op te pakken. Zo ben ik het afgelopen jaar betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Deze aanpak moet de huidige problemen rondom vergunningverlening oplossen. Samen met een collega ben ik betrokken bij dit proces op zowel landelijk als provinciaal niveau. De uitdaging is om ondanks verschillen in belangen, achtergronden en praktijk tot een zo goed mogelijk werkbaar landelijk systeem te komen. Ik vind het leuk dat je ziet en hoort hoe het er in andere provincies aan toe gaat en waar zij prioriteiten leggen.

Kennis delen
Het is een voordeel dat alle vergunningenverleners rondom de Wabo en Natuurbeschermingswet bij de ODBN werken. We zitten dichter bij elkaar en kunnen makkelijker kennis delen en afspraken maken rondom de Wabo en het aanhaken van de Natuurbeschermingswet. Nu de inwerkingtreding van de PAS dichterbij komt, zijn we intern gestart met een projectgroep die ervoor gaat zorgen dat de PAS ook geïmplementeerd wordt binnen de ODBN. Binnen ons eigen team, om de vergunningverleners en juristen straks volgens de nieuwe kaders te laten werken, maar ook bij de andere collega’s en Omgevingsdiensten. Dat zou wel wat meer mogen gebeuren. We zijn nu vooral bezig met ons eigen vakgebied en werk, maar het zou goed zijn als we elkaar binnen de ODBN wat meer opzoeken en meer kennis delen. Daar moeten we de ruimte in gaan vinden de komende jaren.

Kennis en innovatie
Het komende jaar zijn er nog spannende momenten rondom de invoering van de PAS. Maar er liggen nog meer kansen in en rond onze werkzaamheden. Er zijn, onder andere door taken die van het Rijk naar de provincie en Omgevingsdiensten gaan, diverse ontwikkelingen waar we als ODBN een goede bijdrage aan kunnen leveren. Kennis en innovatie zijn daarbij belangrijk en daarin hebben we ook een rol vanuit de onderwerpen landbouw en groene wetgeving. Dus ik zie voldoende mogelijkheden om samen binnen de ODBN aan de slag te gaan met leuke en leerzame werkzaamheden.

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.