Open navigatie

Nieuws

‘Ons werk vindt plaats op het erf én aan de keukentafel’

Het zijn roerige tijden in het land van de veehouderijen. Veel veranderingen worden doorgevoerd en gevraagd. Het dichtbevolkte veehouderij landschap vraagt om aanpassingen om voort te kunnen blijven bestaan. In 2009 is het Actieplan ammoniak opgesteld. Omdat veel pluimvee- en varkenshouders er niet in slaagden om de dieren in emissiearme stallen te houden is er een landelijk gedoogbeleid opgesteld. Hiermee kregen de bedrijven de mogelijkheid om tijdelijk (relatief simpele) emissiearme maatregelen door te voeren. Hierdoor hoefden zij niet te voldoen aan de best beschikbare (en daarmee duurdere) technieken die er zijn. Daarbij gold wel de voorwaarde dat ze dan per 1 januari 2020 per direct zouden stoppen. De groep die zich hiervoor aan heeft gemeld is in het bezit van veelal ‘traditionele’ stallen die geen emissie verlagende stalsystemen hebben. Inmiddels is het 1 januari geweest en voeren de drie omgevingsdiensten in Brabant namens gemeenten en provincie de controles op ‘de stoppers’ uit. Zijn ze daadwerkelijk gestopt?

Lees het volledige bericht

Dankzij goede samenwerking afvaldumpingen Hoevense Kanaaldijk Tilburg en Pijnendijk Moergestel snel opgelost

Op maandag 2 december 2019 kwam er via de Milieu Klachten Centrale (MKC) een melding bij Samen Sterk in Brabant binnen dat er behoorlijk wat huishoudelijk afval was gestort aan de Hoevense Kanaaldijk te Tilburg, gelegen in het natuurgebied De Moerenburg. SSiB heeft samen met de Boa’s van de gemeente Tilburg hierover een onderzoek ingesteld, dat leidde tot het horen van een verdachte en een betrokkene afkomstig uit Tilburg.

Lees het volledige bericht

Grensoverschrijdende actie in het buitengebied, steeds steviger vangnet in Brabant

Krap een half jaar zijn er nu dertien ‘groene BOA’s’ actief in het Brabantse buitengebied (voorheen waren dat er zes). En de resultaten worden steeds beter zichtbaar. Afgelopen zondag kwamen deze BOA’s van Samen Sterk in Brabant (SSiB) grensoverschrijdend in actie in het buitengebied van Deurne, Asten, Someren en Noord-Limburg.

Lees het volledige bericht

[UPDATE 29-11-2019] Invulling van het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ door de Brabantse omgevingsdiensten

[UPDATE 29-11-2019 onderaan dit bericht] Op 8 juli 2019 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aangeboden aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Dit naar aanleiding van de stagnatie in het grond- en baggerverzet die is ontstaan nadat PFAS diffuus in de Nederlandse (water)bodem is aangetoond. Het handelingskader beoogt de stagnatie daar waar mogelijk op te heffen. Dit betekent dat wij als omgevingsdiensten een formeel toetsingskader hebben voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie.

Lees het volledige bericht

Succesvolle handhavingsactie in Laarbeek

Op zondagmorgen 3 november heeft er een gezamenlijke handhavingsactie plaatsgevonden in het gehele buitengebied van de gemeente Laarbeek. Dit betrof een samenwerking met de gemeente Laarbeek, Staatsbosbeheer en Samen Sterk in Brabant (SSiB). Gelijktijdig werd er door de gemeentelijke boa’s een controle uitgevoerd binnen de bebouwde kommen van Laarbeek.

Lees het volledige bericht

Akoestisch onderzoek gegund voor geluidssaneringsplan Noord-Brabant

Eind juli zijn alle ODBN-gemeenten in Noord-Brabant per brief geïnformeerd over de uitvoering van de aanpak van geluidsanering van hoog belaste woningen langs drukke wegen in de regio. Hiervoor kan aanspraak gemaakt worden op een voorbereidingssubsidie van het Rijk.

Lees het volledige bericht

Wegens succes herhaald! Wederom een vruchtbare samenwerking tijdens handhavingsactie Son en Breugel, Nuenen en Best

Nadat SSiB eerdere succesvolle handhavingsacties te hebben gedraaid met hun partners, was het zaterdag 5 oktober tijd voor een nieuwe handhavingsactie! Op deze eerste zaterdag van oktober lag het accent op het gehele buitengebied van de gemeente Son en Breugel, gemeente Nuenen de gemeente Best. Onder deze gemeenten vallen dus ook de gebieden van de terrein beherende organisaties, waterschappen etc.

Lees het volledige bericht

ODBN on Tour 2019: "De passie spat ervanaf!"

Meer dan 90 raads- en statenleden, bestuurders en ambtenaren uit onze regio kwamen mee op pad tijdens ODBN on Tour.

Lees het volledige bericht

Data van 7400 veehouderijen in Brabant in beeld gebracht

De ODBN heeft samen met Ynformed, een specialist op het gebied van data-science, rapportages ontwikkeld die inzicht geven in wat de actuele stand is van Noord-Brabantse veehouderijen met betrekking tot het voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van natuur en milieu. Dit hele proces is samengevat in een filmpje.

Lees het volledige bericht

Mooi resultaat behaald met internationale grensactie Brabants buitengebied

Op 28 september heeft SSiB een gezamenlijke internationale handhavingsactie georganiseerd in de grensstreek van België en Nederland. Betrokken waren agenten van de drie Tilburgse politieteams, Landeljke Eenheid, Belgische politie en boswachters van Nederlandse en Belgische natuurorganisaties.

Lees het volledige bericht

Brabantse Studiedag Omgevingsveiligheid 2019

Op donderdag 26 september 2019 organiseren de Provincie Noord-Brabant, de 3 Brabantse Omgevingsdiensten en Veiligheidsregio's de jaarlijkse Brabantse Studiedag Omgevingsveiligheid. De 11e editie alweer. Dit jaar vindt de Studiedag plaats bij Congrescentrum 1931 in Den Bosch.

Lees het volledige bericht

Verstrekkende gevolgen vergunningverlening en toezicht door uitspraak PAS

Op 29 mei heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in proceduresover het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 2015-2021. Het PAS is strijdig met de Europese regelgeving, zo oordeelt de Raad van State. De kern van de uitspraken van de Raad van State is dat het PAS-beoordelingskader niet meer van toepassing is op een aanvraag om een Wnb-vergunning of een ander toestemmingsbesluit voor een activiteit die stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaakt. De uitspraken hebben verstrekkende gevolgen voor initiatieven in alle sectoren en dus het werk van de ODBN.

Lees het volledige bericht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.