Open navigatie

Nieuws

AB vergadering 14 juli: "Liever van tevoren, dan heffing achteraf"

Op 14 juli 2021 vergaderde het Algemeen Bestuur voor de laatste keer vóór het zomerreces. Op de agenda stonden best veel agendapunten. Dankzij plv. voorzitter Johan van der Schoot, (die de honneurs waarnam omdat Marnix Bakermans verhinderd was), en de vergaderdiscipline van onze AB-leden die inmiddels gewend zijn aan digitaal vergaderen, is de vergadering weer prima verlopen.

Lees het volledige bericht

Een gezamenlijk kompas: de toepassing van de LHS in Brabant

Met een gezamenlijk kompas werken de Brabantse omgevingsdiensten aan de verbetering van de provinciale VTH-taken. Zo wordt er nauw samengewerkt in de toepassing van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) om te komen tot een structurele en uniforme werkwijze in Brabant.

Lees het volledige bericht

Gevolgen uitspraak Hof van Justitie in Luxemburg van 14 januari 2021 (C-826/18 – Varkens in Nood-arrest)

Op 14 januari 2021 heeft het Hof van Justitie een uitspraak gedaan die verstrekkende gevolgen heeft voor beroepsmogelijkheden in geval van vergunningaanvragen.

Lees het volledige bericht

Betere waterkwaliteit door gebiedsgericht handhaven mest

In het project ‘Gebiedsgericht Handhaven Mest Oost-Brabant en Limburg-Noord’ (GGH Mest) wordt door samen te werken intensief toezicht gehouden en gecontroleerd naleving van de regels rond het gebruik van mest. Er wordt informatie verstrekt en overtreders worden opgespoord en aangepakt. Het doel is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren en voor alle ondernemers in de mestketen een eerlijk speelveld te creëren.

Lees het volledige bericht

MilieuKlachtenCentrale: welke milieumelding hoort waar?

Bij de MilieuKlachtenCentrale kunnen inwoners terecht met klachten over milieuoverlast die (veelal) veroorzaakt wordt door bedrijven of bedrijvigheid. Soms hoort deze melding bij een andere instantie thuis. Hier leest u welke melding waar thuishoort.

Lees het volledige bericht

Taskforce veehouderij: Er is hard gewerkt aan de 8 maatregelen

De drie Brabantse omgevingsdiensten hebben in 2020 gewerkt aan de uitwerking van de 8 maatregelen vanuit het rapport ‘Meer dan de som der delen’ van de Taskforce Veehouderij 1.0. In werkgroepen hebben zij efficiencyslagen gemaakt in de agrarische werkwijzen rond vergunningverlening. In de Taskforce Veehouderij 2.0 (‘Taskforce’) is samengewerkt en afstemming gezocht om te komen tot eenduidige werkwijze waar nodig en mogelijk. In 2020 zijn 7 van 8 maatregelen nader uitgewerkt met elkaar. In maart verzonden wij hierover een nieuwsbrief.

Lees het volledige bericht

OD on Tour: 27 september - 1 oktober 2021

De Brabantse omgevingsdiensten zetten fysiek of virtueel – afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen – de deuren open om een kijkje achter de schermen te nemen. Onder de noemer OD on Tour nodigen de ODBN, ODZOB en OMWB opdrachtgevers uit. Noteer alvast in uw agenda: 27 september tot en met 1 oktober 2021.

Lees het volledige bericht

Wachttijden vergunningverlening Wet natuurbescherming

De wachttijden voor natuurvergunningen zijn al enige tijd fors. Hierdoor blijft het verlenen van vergunningen en het beantwoorden van vragen langer duren dan gebruikelijk. Om inzicht te geven in de gemiddelde wachttijden is er een webpagina aangemaakt.

Lees het volledige bericht

Inzicht uit de informatieplicht energie

Sinds 1 juli 2019 verplicht het Activiteitenbesluit bedrijven en instellingen te rapporteren over hun energieverbruik en de uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Deze verplichting levert nu waardevolle inzichten over de situatie bij bedrijven en informatie voor informatiegestuurd toezicht.

Lees het volledige bericht

Gebiedsgerichte handhaving mest

Schoon oppervlakte- en grondwater is van belang voor natuur, landbouw, mens en milieu en de drinkwatervoorziening. Daarom is het naleven van regels rondom mest door de agrarische sector erg belangrijk. Verschillende lokale, regionale en landelijke overheidsinstanties werken daarom samen aan een betere naleving van de mestregelgeving en het terugdringen van overtredingen met mest.

Lees het volledige bericht

Samen werken aan een veilig Brabant Noord

Bedrijven en overheid werken samen aan een veiliger Brabant Noord door het verhogen van de veiligheid bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Het risicorelevante bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid van de eigen medewerkers en de directe omgeving van het bedrijf. De ODBN ondersteunt en houdt toezicht op deze bedrijven vanuit een risicogericht principe.

Lees het volledige bericht

Ketenaanpak past bij de maatschappelijke opgaven die voor ons liggen

In mijn werk zie ik allerlei maatschappelijke opgaven op ons afkomen die iets betekenen voor de leefomgeving. Denk aan de ontwikkeling naar een circulaire economie. Tegelijkertijd zie ik toenemende criminaliteit die de druk op het milieu nog meer verhoogt. Fraude op het gebied van afval, mest of asbest bijvoorbeeld. Bij de omgevingsdienst doen we daar iets aan. Sterker nog; het is één van onze kerntaken.

Lees het volledige bericht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.