Open navigatie

Verstrekkende gevolgen vergunningverlening en toezicht door uitspraak PAS

door Martine Tekelenburg op 19 jul 2019, 15:10 Verstrekkende gevolgen vergunningverlening en toezicht door uitspraak PAS

Op 29 mei heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan in proceduresover het Programma Aanpak Stikstof (PAS) 2015-2021. Het PAS is strijdig met de Europese regelgeving, zo oordeelt de Raad van State. De kern van de uitspraken van de Raad van State is dat het PAS-beoordelingskader niet meer van toepassing is op een aanvraag om een Wnb-vergunning of een ander toestemmingsbesluit voor een activiteit die stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden veroorzaakt. De uitspraken hebben verstrekkende gevolgen voor initiatieven in alle sectoren en dus het werk van de ODBN.

Hieronder lichten we het een en ander toe wat betreft de uitspraken van de Raad van State tegen de PAS.

Rekentool nu niet geschikt
De landelijke rekentool AERIUS is door de uitspraak momenteel niet geschikt om stikstofdepositie te bepalen. Dat maakt het onmogelijk om gevolgen van initiatieven goed te bepalen. De verwachting is dat er een nieuwe versie van AERIUS, die wel bruikbaar is, in augustus beschikbaar komt.

Gevolgen van de uitspraak
De gevolgen voor bijvoorbeeld -vergunningverlening op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn ook groot. Dit raakt vergunningplichtige activiteiten op onder andere het gebied van landbouw, industrie en bouwen. Bij heel veel initiatieven in deze sectoren is sprake van uitstoot en depositie van stikstof. Aangezien de rekentool op dit moment niet geschikt is, zoals hierboven geschetst, is het effect van de activiteiten niet te bepalen en te toetsen. Een ander gevolg van de uitspraken is dat de activiteiten met kleine stikstofdepositietoenames die eerder alleen meldingsplichtig of verguningvrij waren, nu alsnog verguningsplichtig zijn geworden. De uitspraken hebben ook gevolgen voor bijvoorbeeld m.e.r.-procedures en bestemmingsplanprocedures.

Het effect voor de samenleving
Voor de samenleving is de impact eveneens groot. De vergunningverlening is grotendeels tot stilstand gekomen. Op landelijk niveau is er een taskforce met 5 ministers opgericht die de gevolgen van de uitspraken van de Raad van State duidt en ook de gevolgen voor economie en samenleving in beeld brengt. Het Rijk werkt hierbij nauw samen met het IPO (gezamenlijke provincies) en de VNG (gezamenlijke gemeenten). Het gaat om een nationaal probleem, dat alle sectoren, alle provincies en alle gemeenten treft. Het probleem vereist een landelijke aanpak. Daaraan wordt momenteel gewerkt.

Het effect van de uitspraken op het werk van de ODBN

  1. De ODBN geeft geen adviezen af, verstrekt geen verklaringen van geen bedenkingen en neemt geen besluiten bij initiatieven waarbij sprake is van uitstoot van stikstof. Meldingen op grond van het Actviteitenbesluit milieubeheer en Wabo-procedures waarbij het natuurdeel in een separate procedure is aangevraagd, kunnen wel worden behandeld.
  2. Ten aanzien van de Wabo-controles zijn er geen wijzigingen. Voor toezicht in het kader van de Wet natuurbescherming wordt de controle uitgevoerd en de feitelijke situatie in beeld gebracht, maar hier worden nog geen conclusies uit getrokken.

Vervolg
Wij houden u op deze website verder op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

 

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.