Open navigatie

Gebiedsgerichte handhaving mest

door Sabrina Gijsen op 01 mrt 2021, 14:54 Gebiedsgerichte handhaving mest

Schoon oppervlakte- en grondwater is van belang voor natuur, landbouw, mens en milieu en de drinkwatervoorziening. Daarom is het naleven van regels rondom mest door de agrarische sector erg belangrijk. Verschillende lokale, regionale en landelijke overheidsinstanties werken daarom samen aan een betere naleving van de mestregelgeving en het terugdringen van overtredingen met mest.

Door samen te werken op naleving van regels wordt werk gemaakt van:

  • verbetering van de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater;
  • voorkomen van verslechtering van de biodiversiteit;
  • het creëren van een eerlijk speelveld voor alle ondernemers die te maken hebben met mest.

Aanleiding
Op verschillende plaatsen in de regio Oost-Brabant en Limburg-Noord is de waterkwaliteit van het grond- en oppervlaktewater onvoldoende. Regels rondom het gebruik van mest worden niet altijd nageleefd. Door overbemesting en lozingen kunnen stikstof- en fosforverbindingen in het oppervlakte- en grondwater terecht komen waardoor de waterkwaliteit verslechtert. Om de naleving van de mestwetregelgeving effectief te handhaven zet de overheid in op vaker en strenger controleren. Fraudeurs worden opgespoord en aangepakt.

In 2018 startte het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het landelijke programma ‘Versterkte Handhavingsstrategie Mest’ (VHS). Verschillende lokale, regionale en landelijke overheidsinstanties werken hierin samen aan een betere naleving van de mestregelgeving en het terugdringen van overtredingen met mest.

Gebiedsgericht Handhaven Mest
In de VHS is Oost-Brabant en Limburg-Noord aangemerkt als een gebied waar de verbetering van de waterkwaliteit achterblijft en terugloopt. De regio kenmerkt zich door intensieve veehouderij. De agrarische bedrijven in dit gebied produceren grote hoeveelheden mest. De mestdruk en het risico op overtredingen met mest is groot. Daarom is het gebied aangemerkt als risicogebied en is het toezicht geïntensiveerd.

In het project ‘Gebiedsgericht Handhaven Mest Oost-Brabant en Limburg-Noord’ (GGH Mest) wordt door samen te werken intensief toezicht gehouden en gecontroleerd op naleving van de regels rond het gebruik van mest. Er wordt informatie verstrekt en overtreders worden opgespoord en aangepakt. Het doel is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren en voor alle ondernemers in de mestketen een eerlijk speelveld te creëren.

Gevolgen slecht kwaliteit grond- en oppervlaktewater
Overbemesting en lozingen kunnen zorgen voor algengroei en zuurstofloosheid in het oppervlakte- en grondwater. Dit leidt tot verslechtering van de (grond)waterkwaliteit en heeft daarmee gevolgen voor de landbouwgewassen, het vee en de biodiversiteit. Een verslechterde biodiversiteit leidt tot minder of zelfs het verdwijnen van plant- en diersoorten.

Wie zijn de samenwerkende organisaties?
Ministerie van LNV, Provincie Noord-Brabant, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Openbaar Ministerie (OM), Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg, Waterschap Dommel, Gemeente Meierijstad, Gemeente Nederweert, Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant, Omgevingsdienst Brabant-Noord, Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord.

Terug naar het nieuwsoverzicht

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.