Open navigatie

Missie en visie

Missie: De Omgevingsdienst Brabant Noord zorgt voor een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst.Huis ODBN

De VTH-taken van de ODBN komen voort uit wetten op het gebied van milieu, groen, bouwen en wonen. Om de uitvoeringspraktijk mee te laten bewegen met de snel veranderende samenleving richt de ODBN zich ook op ontwikkeling, advies en innovatie. Alle handelingen van de medewerkers hebben tot doel om de missie te realiseren.

Kernwaarden van de ODBN zijn:


Visie 2020

De Omgevingswet biedt in 2020 het integrale, wettelijke kader waardoor de gemeenten, provincie en ODBN vanzelfsprekend met elkaar samenwerken. Ook de agrarische betekenis van de regio bindt de partijen. Noord(oost) Brabant behoort in 2020 tot de meest innovatieve en duurzame agrofoodregio’s van Europa. De ODBN draagt daar als kennis- en expertisecentrum voor landbouw en groene wetgeving aan bij.

Gemeenten en provincie voelen zich in 2020 als ‘aandeelhouder’ duurzaam betrokken bij en verantwoordelijk voor de ODBN. De lijnen tussen bestuurders, managers en medewerkers van de organisaties zijn kort. De ODBN richt zich op samenwerking binnen de eigen organisatie en met de gemeenten, de provincie en relevante organisaties.

> Download Missie, Visie 2020, Fundament 2014-2016 van de ODBN

Plan van aanpak 2015 - 2016 "Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst"

Door het Algemeen Bestuur is op 12 maart 2014 de ‘Missie, Visie 2020, Fundament 2014-2016’ (het Koersdocument) vastgesteld. De handelingen van de ODBN voor verbetering van de organisatie staan volledig in het teken van het realiseren van deze koers. Voor de periode 2014 – 2015 is een programmaplan ontwikkeld en op 18 december 2014 heeft het Algemeen Bestuur over de inhoud besluiten genomen, samen met een notitie ‘Aanpak speerpunten programmaplan’ en het ‘Bedrijfsjaarplan 2015’. Begin 2015 is er een plan van aanpak ontwikkeld waarin de route wordt uitgestippeld richting realisatie van het Koersdocument door in te zoomen op de jaren 2015 – 2016.

Het plan van aanpak 2015-2016 “Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst”, staat in het teken van het ordenen van alles wat in 2014 is bedacht om de visie 2020 te realiseren. Het is zaak de juiste volgorde aan te brengen. De focus komt de komende twee jaar te liggen op het op orde maken van de basis.

We verdelen de inspanningen die we hiervoor leveren onder in drie thema’s:

  1. Samenwerking op orde > doel: Een samenhangende VTH-taakuitvoering door de samenwerkingspartners provincie, gemeenten en ODBN
  2. Transparante en financieel gezonde organisatie op orde > doel: Een professionele, dienstverlenende organisatie die voor zijn taak is toegerust
  3. Bemensing op orde > doel: De juiste medewerker op de juiste plek aan het werk, in de juiste verhouding van vaste formatie en flexibele schil

> Download het Plan van aanpak 2015 - 2016 "Samen werken aan een schone en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst"