Open navigatie

Bodem

Bodem

De ODBN beoordeelt bodemonderzoeken en saneringsplannen in het kader van vergunningverlening en handhaving  op basis van omgevingswetgeving en adviseert de deelnemers over deze onderzoeken en plannen. Daarnaast verzorgt de ODBN de afhandeling van het Besluit bodemkwaliteit. Op verzoek adviseert de ODBN zijn deelnemers in het kader van ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijk beheer en bouwen door middel van het uitvoeren van bodemtoetsen of het schrijven van bodemparagrafen. Indien gewenst initieert en coördineert de ODBN de ontwikkeling van regionaal bodem- en ondergrondbeleid. Tenslotte voeren bodemadviseurs op detacheringsbasis intern bij deelnemers bodemwerkzaamheden uit.

Bodemloket Brabant Noord

De gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Uden en Oss hebben hun bodeminformatie ondergebracht bij het Bodemloket Brabant Noord. De bodemdata van deze gemeenten zijn gesynchroniseerd met de bodemgegevens van verdachte locaties die bekend zijn bij de provincie als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (afgekort Wbb).

Meer informatie is te vinden op www.odbn.nl/bodemloket.

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via bodemloket@odbn.nl of info@odbn.nl.

PFAS

Wat is PFAS?

PFAS is een verzamelnaam voor een groep van 6.000 stoffen die door de mens gemaakt zijn en van nature niet voorkomen. 1.500 van deze stoffen zijn mogelijk kankerverwekkend. Door het gebruik in onder andere blusschuim en maken van teflon, zijn deze stoffen in de bodem terechtgekomen.

Het is al langer bekend dat PFAS tot gezondheidsrisico’s kan leiden, maar dat werd eerder gezien als lokaal probleem. Uit onderzoeken blijkt dat PFAS zich over grote gebieden verspreidt en dat er ook risico’s voor het milieu zijn bij lagere concentraties van de stoffen.

‘Tijdelijke handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’

In 2019 was er sprake van een stagnatie in het grond- en baggerverzet nadat PFAS diffuus in de Nederlandse (water)bodem was aangetoond. Door mogelijke gezondheids- en milieurisico’s van PFAS en om verspreiding tegen te gaan, is er een tijdelijk landelijk handelingskader. Op 8 juli 2019 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) het ‘Tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aangeboden aan de Tweede Kamer om de stagnatie daar waar mogelijk op te heffen. Daardoor kregen de omgevingsdiensten een formeel toetsingskader voor het omgaan met PFAS-houdende grond en baggerspecie. Op 29 november 2019 werd er landelijk een nieuwe (tijdelijke) achtergrondwaarde voor PFAS voor de land- en waterbodem vastgesteld. Daardoor werd de norm van 0,1 verhoogd. 

Actualisatie 2 juli 2020
Op 2 juli 2020 is een geactualiseerde versie van het landelijk ‘Tijdelijke handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze geactualiseerde versie vervangt de handelingskaders van 8 juli en 28 november 2019. Het Tijdelijk handelingskader van 2 juli 2020 verruimt de landelijke normen voor grondverzet van PFAS-houdende grond. Deze landelijke normen zijn niet specifiek toegespitst op de Brabantse situatie. Dat betekent dat de Brabantse handreiking, gebaseerd op lokale normen, nog steeds van kracht is, daar waar deze bestuurlijk is vastgesteld. De geldende normen per Brabantse gemeente kunt u vinden op de websites van de verschillende omgevingsdiensten (zie links onderaan dit bericht).

Brabantse Handreiking PFAS

De Brabantse omgevingsdiensten hebben inmiddels een 'Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant’ aan de gemeenten aangeboden. Hierin wordt geadviseerd over een Brabantse norm, vastgesteld op grond van het Brabantbrede bodemonderzoek waarin de achtergrondwaarden voor Brabant zijn berekend. De norm is bepaald op basis van een zorgvuldig bodemonderzoek dat de omgevingsdiensten in opdracht van de gemeenten hebben uitgevoerd.

Met deze Handreiking hebben de gemeenten een werkbare norm voor de toepassing van grond in Brabant. Hierdoor kunnen bouw- en infrastructuurprojecten in Brabant weer gestaag op gang komen.

Regio Brabant-Noord
Hieronder is aangegeven welke gemeenten in de regio Brabant-Noord de Brabantse Handreiking PFAS hebben vastgesteld.

Lijst gemeenten handreiking

*Door de herindeling is gemeente Haaren per 01-01-2021 opgeheven. 

 

Bodemkwaliteitskaarten PFAS

De drie Brabantse Omgevingsdiensten hebben recentelijk (nov 2020) de bodemkwaliteitskaart PFAS inclusief de Nota bodembeheer PFAS aan de deelnemende gemeenten opgeleverd. Na bestuurlijke vaststelling is dit de aanvulling op bestaande bodemkwaliteitskaarten en kan er weer ‘gewoon’ grondverzet plaatsvinden zonder dat aanvullend PFAS-onderzoek noodzakelijk is.

Bodemkwaliteitskaart PFAS
De Brabantse omgevingsdiensten hebben een set kaarten opgesteld die de gehalten PFOS en PFOA in de bodem in de regio in beeld brengen. Met het opnemen van de kaarten in hun PFAS-bodembeleid maken gemeenten het verplaatsen van grond binnen de regio eenvoudiger en goedkoper. Dat resulteert vervolgens weer in minder vertraging van projecten.

Nieuw onderzoek
De nota en de kaart kwamen tot stand op basis van regionaal onderzoek van de omgevingsdiensten naar PFOS en PFOA en onderzoek naar de zogenaamde algemene Achtergrondkwaliteitswaarden voor PFAS in Brabant. De bodemkwaliteitskaart geeft samen met de nota duidelijkheid over de gebruiksmogelijkheden voor grond en bagger met deze stoffen in de regio.

Besluitvormingsproces
Normaliter dient nieuw bodembeleid vastgesteld te worden door de gemeenteraad. Voor gebiedsspecifiek beleid omtrent PFAS is het Besluit bodemkwaliteit op 13 december 2019 gewijzigd (zie Staatsblad 491). Conform Artikel 44, lid 3 van het Besluit bodemkwaliteit heeft voor PFAS nu het College van B&W de mogelijkheid om gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. Er is wel een openbare kennisgeving noodzakelijk. 

Iedere gemeente is vrij om te bepalen of de aangeleverde PFAS-bodemkwaliteitskaart en de nota worden vastgesteld. In het collegevoorstel dient nadrukkelijk aangegeven te worden dat met het bestuurlijk vaststellen van de PFAS-beleidsstukken (indien van toepassing), de vorige ‘Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant, 02-12-2020’ wordt ingetrokken.

Op de websites van de drie brabante omgevingsdiensten (zie hieronder) wordt de bestuurlijke vaststelling van de bodemkwaliteitskaart en de nota van de verschillende deelnemende gemeenten de komende periode bijgehouden. Daar zijn na de besluitvorming de bodemkwaliteitskaarten ook terug te vinden. Voor de ODBN geldt dat de bodemkwaliteitskaart PFAS na vaststelling terug te vinden is in het Bodemloket. 

Vragen en meer informatie

Nadere informatie en een FAQ-overzicht over het tijdelijke handelingskader is te vinden op de Bodemplus-pagina.

Wanneer u wilt weten of een locatie mogelijk als bronlocatie moet worden aangemerkt raadpleeg dan het Expertisecentrum PFAS.

Voor vragen over de Brabantse handreiking, de bodemkwaliteitskaart PFAS en de nota bodembeheer PFAS kunt u terecht bij de omgevingsdiensten:
Omgevingsdienst Brabant Noord bodemloket@odbn.nl
Omgevingsdienst Midden West Brabant info@omwb.nl (o.v.v. PFAS)
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant bbk@odzob.nl

Via de websites van de drie Brabantse omgevingsdiensten houden wij u op de hoogte van verdere onwikkelingen. 
Omgevingsdienst Brabant Noord 
Omgevingsdienst Midden West Brabant
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.