Open navigatie

Groene wetgeving

Als u als burger of een ondernemer activiteiten wilt ondernemen met mogelijke gevolgen voor natuur, moet u rekening houden met de kaders vanuit de Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde regelgeving. Per 1 januari 2017 zijn de volgende wetten vervallen:

Deze zijn opgegegaan in de nieuwe Wet natuurbescherming. In deze nieuwe wet zijn nu de kaders voor gebiedbescherming (Natura 2000), soortenbescherming (flora- en fauna), faunabeheer en houtopstanden vastgelegd.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en natuur

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt per 1 januari 2017 dat het niet is toegestaan om zonder omgevingsvergunning, in samenhang met andere onderdelen, de activiteiten uit te voeren die van invloed zijn op Natura 2000-gebieden en op beschermde soorten. Hiervoor is het Besluit omgevingsrecht per 1 januari 2017 aangepast. Een gemeente of provincie zal vanuit de Wabo moeten beoordelen of ook het onderdeel gebiedsbescherming en/of soortenbescherming moet worden aangevraagd en of de gegevens hiervoor ontvankelijk zijn. Als aanvrager kunt u ervoor kiezen om voorafaand aan uw aanvraag om omgevingsvergunning, een losse aanvraag op basis van de Wet natuurbescherming aan te vragen. Wanneer u dit niet doet zijn per 1 januari gebieds- en soortenbescherming onderdeel van de omgevingsvergunning waarvoor een verklaring van geen bedenkingen nodig kan zijn. De gemeente beoordeelt of er sprake is van vergunningplicht en of de aanvraag ontvankelijk is (Schema procesplaat Wabo-Wnb).

Natuurbeschermingswet

Gebiedsbescherming (Natura 2000)

Binnen Brabant liggen 21 Natura 2000-gebieden die vallen onder de Wet natuurbescherming. Indien een activiteit een mogelijk negatieve invloed kan hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000- gebied, is er een vergunningplicht. In sommige gevallen kan middels een voortoets aangetoond worden dat effecten op voorhand zijn uit te sluiten en de activiteit vergunningvrij is. Activiteiten met mogelijke effecten zijn bijvoorbeeld activiteiten nabij een beschermd gebied en/of activiteiten die stikstof uitstoten (verkeer, industrie en veehouderij). Er zijn een paar uitzonderingen op de vergunningplicht, zoals bestaand gebruik of de vrijstelling zoals opgenomen in het besluit natuurbescherming. Meer informatie over de Natuurbeschermingswet - onderdeel gebiedsbescherming.

 

 

Eendjes

Soortenbescherming (flora en fauna) en faunabeheer

U kunt als burger of ondernemer op twee manier met beschermde soorten vanuit de Wet natuurbescherming te maken krijgen: of u wilt iets ontwikkelen (ruimtelijke ontwikkelingen en beschermde soorten) of u heeft last van een soort (faunabeheer).

Voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals sloop- en bouwwerkzaamheden, dient rekening gehouden te worden met de mogelijke aanwezigheid van beschermde planten en dieren. Beschermde soorten kunnen overal voorkomen, ook in de bebouwde kom (vleermuizen, broedvogels ea.) en hiervoor kan een ontheffing nodig zijn. Met een Quickscan kan bekeken worden in hoeverre beschermde soorten aanwezig kunnen zijn en of er vervolgonderzoek en/of maatregelen nodig zijn.

Indien er schade of overlast is door dieren, kunt u te maken krijgen met schadebestrijding, populatiebeheer of jacht zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming. Meer informatie over soortenbescherming of faunabeheer.

 

Boswet

Houtopstanden

Voor het vellen/kappen van houtopstanden welke onder de Wet natuurbescherming vallen, is een vellingsmelding nodig. Dit is het geval als het gaat om:

Na het vellen van de houtopstand, is een herplantplicht aan de orde op een bosbouwkundig verantwoorde wijze. De ODBN beoordeelt namens provincie of hieraan wordt voldaan. U kunt een ontheffingsverzoek indienen voor ontheffing, uitstel of compensatie van de herplantplicht.  Meer informatie over het vellen van houtopstanden of het indienen van een ontheffingsverzoek kunt u vinden op de website van de provincie.

NatuurschoonwetNatuurschoonwet

Via de Natuurschoonwet wil de overheid landgoederen helpen in stand te houden. De eigenaar, vruchtgebruiker of erfpachter kan een landgoed onder de Natuurschoonwet laten rangschikken en fiscale tegemoetkomingen krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet een landgoed aan bepaalde voorwaarden voldoen. De ODBN beoordeelt namens Provincie, in samenwerking met de Belastingsdienst, of landgoederen aan de kaders voldoen.

Meer informatie over de natuurschoonwet is te vinden op de website van het Rijk.

 

 

Uitvoering taken ODBN

De ODBN voert voor diverse bevoegde gezagen in opdracht de taken op basis van de Wet natuurbescherming uit.

Bevoegdheid namens gemeente

Voor de gemeente wabo-bevoegdheid kan de ODBN namens de gemeente invulling geven aan het uitvoeren van een voortoets / quickscan en/ of voor de wabo-aanvragen de onderdelen gebiedsbescherming en soorten bescherming behandelen (vergunningplicht, ontvankelijkheid toetsen en opstellen van besluit) of hierover adviseren. Dit kan per gemeente verschillen, afhankelijk van gemaakte of te maken afspraken.

Bevoegdheid namens de provincie

Naast advisering in het kader van de Natuurschoonwet, handelt de ODBN de volgende meldingen/ aanvragen en ontheffingen af voor Provincie:

Meer informatie over de kaders, aanvraagformulieren en tools zijn bij de betreffende pagina’s te vinden.

Wabo aanvragen voor inrichtingen onder de bevoegdheid van de provincie voor de onderdelen gebieden en soortenbescherming zijn verdeeld over de drie omgevingsdiensten, met adviesvraag bij de ODBN. Toezicht en handhaving voor deze taak wordt ook namens de provincie uitgevoerd door de drie omgevingsdiensten.

Vragen?

Voor vragen over de nieuwe Wet natuurbescherming kunt u contact opnemen via het provinciale mailadres nieuwewnb@brabant.nl Voor vragen over ontheffingen of vergunningen die in behandeling zijn bij de ODBN kunt u contact opnemen met de ODBN via info@odbn.nl.

Voor specifieke vragen van een gemeente over het uitvoeren van een voortoets of het behandelen van wabo-aanvragen voor het onderdeel gebiedsbescherming of soortenbescherming kunt u contact op nemen met de ODBN via Info@odbn.nl ondervermelding van Verzoektaak Wabo-natuur.  

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.