Open navigatie

Ontheffing soorten

De Wet natuurbescherming bevat twee onderdelen voor soorten die van belang zijn voor inwoners en gemeenten:

Ruimtelijke ontwikkelingen en beschermde soorten (1)

De nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) geeft onder meer de kaders waarmee planten en dieren worden beschermd. Zo is het verboden om dieren te vangen of verwonden en om vaste rust- en verblijfplaatsen te vernielen. Dit is vastgelegd in drie vergelijkbare beschermingsregimes voor soorten. Indien deze verbodsbepalingen overtreden worden, is er een ontheffing nodig.

In de prijktijk betekent dit dat bij het uitvoeren van werkzaamheden rekening gehouden moet worden met de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en hun rust- of verblijfplaatsen (zoals nesten). Denk daarbij aan nesten van gierzwaluwen of huismussen bij renovatie van pannendaken, of verblijfplaatsen van vleermuizen in gebouwen bij sloopwerkzaamheden. Naast een mogelijke ontheffingsplicht voor beschermde soorten, geldt in alle gevallen de algemene zorgplicht op basis waarvan rekening gehouden dient te worden  met het minimaliseren of voorkomen van nadelige gevolgen voor alle planten en dieren.

Beschermde planten en dieren

Er zijn verschillende groepen van beschermde dieren. Zo is er een beschermingsregime met verboden voor vogels (mede beschermd vanuit de Europese Vogelrichtijn – artikel 3.1), voor habitatrichtlijn soorten (mede beschermd vanuit Europese Habitatrichtlijn – artikel 3.5) en voor nationale soorten (artikel 3.10). De nationale soorten die beschermd worden staan als bijlage in de Wet natuurbescherming genoemd. De vogel- en habitatrichtlijn soorten zijn te vinden op de website van het ministerie.

Informatie en ontheffing aanvragen

Het Ministerie van EZ heeft een algemene folder uitgebracht over de kaders voor beschermde planten en dieren bij ruimtelijke ingrepen. Ook is er een effectenindicator voor soorten beschikbaar. Hiermee wordt op basis van de locatie en het type activiteit een indicatie gegeven van welke beschermde soorten mogelijk aanwezig zijn. Ook is er een link met de soortenstandaarden die informatie geven over de wijze van inventariseren en de maatregelenindicator welke aangeeft welke mogelijk maatregelen genomen kunnen worden om effecten te voorkomen danwel te minimaliseren.

De Provincie geeft via haar website ook algemene informatie over de nieuwe Wet Natuurbescherming, provinciale taken en de Verordening natuurbescherming (vrijstelling van soorten). Via het provinciale loket zijn losse ontheffingen aan te vragen. Een andere optie is om het onderdeel soorten (flora- en fauna) onderdeel te laten zijn van een Wabo-aanvraag.

Omgevingsdienst Brabant Noord

De Omgevingsdienst Brabant Noord voert de ontheffingverlening voor soorten, voor zover provincie het bevoegde gezag is, in opdracht van de Provincie uit.

Naast provinciale taken kan de Omgevingsdienst Brabant Noord ook een rol spelen in de gemeentelijke taken voor het onderdeel flora- en fauna. Zo heeft de ODBN eerder samen met gemeente Oss de pilot ‘Natuurtoetskader en Omgevingsvergunning’ uitvoerd om gezamenlijk te verkennen in welke gevallen het onderdeel flora- en fauna bij Wabo aanvragen relevant is. Ook wordt geadviseerd over de volledigheid van ingediende Quickscans voor soorten. Zo werkt de ODBN, samen met de Brabantse gemeenten, aan het beschermden van planten en dieren en de uitvoering van de nieuwe Wet natuurbescherming. 

Faunabeheer (2)

Soorten kunnen ook schade of overlast veroorzaken of een bedreiging voor de openbare veiligheid vormen. Zo kan er sprake zijn van faunaschade aan gewassen, overlast van steenmarters in gebouwen of van graafactiviteiten van konijnen op een sportveld of begraafplaats.

Faunaschade aan gewassen kan aan de orde zijn bij beroepsmatige teelt in de landbouwsector. Voordat ingegrepen mag worden om soorten te verjagen, vangen of doden, is het verplicht om preventieve maatregelen toe te passen. Als de inzet van preventieve middelen om de schade te beperken geen oplossing biedt dan kunt u een ontheffing in relatie tot faunabeheer aanvragen om deze dieren te verontrusten, te vangen of soms, -onder strikte voorwaarden- te doden, uitkomst bieden. De provincie Noord-Brabant is hierbij het bevoegd gezag, zij bepaalt het beleid hierin.

De aanvraag voor een ontheffing wordt ingediend bij de Faunabeheereenheid Noord Brabant, op deze website kunt u ook het aanvraagformulier vinden. De ontheffingverlening wordt namens de provincie uitgevoerd door de ODBN. Voor het aanvragen van schadevergoeding kunt u terecht op de website van BIJ12, unit Faunafonds, zij handelingen deze ververzoeken ook af.

Vragen?

Voor vragen over de nieuwe Wet natuurbescherming kunt u contact opnemen via het provinciale mailadres nieuwewnb@brabant.nl Voor vragen over ontheffingen of vergunningen die in behandeling zijn bij de ODBN kunt u contact opnemen met de ODBN via info@odbn.nl.

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.