Open navigatie

Vergunningplicht natura 2000

Als een activiteit mogelijk negatieve effecten heeft op een Natura 2000-gebied, kan er een vergunningplicht aan de orde zijn in het kader van de nieuwe Wet natuurbescherming. In de meeste gevallen is de Provincie het bevoegde gezag, soms het Rijk. De ODBN neemt de vergunningaanvragen in behandeling en is door Provincie gemandateerd voor de uitvoering van de vergunningaanvragen voor Natura 2000.

Ligging van en doelen voor beschermde gebieden

Op deze kaart is de ligging van de Natura 2000-gebieden te vinden. Binnen Brabant liggen 21 Natura 2000-gebieden. Binnen ieder gebied komen vanuit Europa beschermde plant- en diersoorten voor waarvoor doelen zijn bepaald. Er wordt dan gesproken over instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen (vegetatietypen) en soorten, waarbij het kan gaan om vogels of andere soorten. Bij een mogelijk negatief effect, gelet op deze doelen, geldt er op basis van artikel 2.7, tweede lid van de nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) een vergunningplicht.

Bij mogelijk negatieve effecten staan de doelen van de betreffende gebieden centraal. Deze doelen zijn vastgelegd in de aanwijzigingsbesluiten van een Natura 2000-gebied.

De beschermde natuurmonumenten hebben per 1 januari 2017 geen status meer en dit begrip komt niet terug in de nieuwe Wet Natuurbescherming. De eerdere losliggende beschermde monumenten zijn daarmee vervallen, maar blijven wel onderdeel van het algemene Natuurnetwerk Brabant (voormalige EHS) en worden op die manier beschermd. Voor deze gebieden geldt vanuit de Wet natuurbescherming geen vergunningplicht meer.

Mogelijk negatieve invloeden op natuurdoelen

Voor ieder Natura 2000-gebied zijn of worden beheerplannen opgesteld. Deze beheerplannen werken de doelstellingen nader uit in omvang, ruimte en tijd. De beheerplannen kunnen hiermee inzicht geven in de verspreiding van habitattypen en soorten en ook van knelpunten en gevoeligheden van gebieden. Meer informatie is te vinden via Provincie en Rijk.

Het Rijk heeft een effectenindicator gebieden opgesteld. Hiermee is voor een bepaalde activiteit nabij een bepaald gebied, na te gaan welke mogelijke effecten van belang kunnen zijn.  Als op voorhand onduidelijk is of uw activiteit negatieve effecten heeft, wordt vaak een voortoets opgesteld. Hierin worden de activiteit, de mogelijke invloeden op natuur en de mogelijke effecten daarvan, gelet op de doelen, nader omschreven. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden of er een vergunningplicht Wnb voor Natura 2000 aan de orde is.

Programmatische aanpak Stikstof

Binnen de vergunningverlening Natura 2000 speelt stikstof een belangrijke rol. Zelfs bij geringe stikstofemissie van een activiteit met geringe stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied kan al een vergunningplicht aan de orde zijn. Vaak wordt er voor gezorgd dat, met of zonder externe salderingsmaatregelen, er geen stikstofdepositietoename plaatsvindt op grond waarvan een aanvraag vergunbaar is. Voor dergelijke salderingmaatregelen gelden overigens  nogal wat specifieke (juridische) voorwaarden die de vergunningverlening complex maken.

Vanuit het Rijk, Provincie en ODBN wordt gewerkt aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) die de ontwikkeling van bedrijven met stikstoftoenames weer eenvoudiger vergunbaar moet maken.

Vergunning aanvragen

Een vergunning voor Natura 2000 kan los aangevraagd worden bij Provincie (voorafgaand aan een eventueel benodigde vergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht – Wabo). Het aanvraagformulier is te vinden via het Provinciale loket. Een andere optie is om het onderdeel Natura 2000 onderdeel te laten zijn van een Wabo-aanvraag. De ODBN voert deze taken, binnen de gehele provincie Noord-Brabant, voor de provincie uit. Toezicht en handhaving is verdeeld over de drie Brabantse Omgevingsdiensten.

Vragen

Voor vragen over de nieuwe Wet natuurbescherming kunt u contact opnemen via het provinciale mailadres nieuwewnb@brabant.nl Voor vragen over ontheffingen of vergunningen die in behandeling zijn bij de ODBN kunt u contact opnemen met de ODBN via info@odbn.nl.

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.