Open navigatie

Sinds 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van kracht (Wabo). De Wabo regelt de omgevingsvergunning, een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. De Wabo regelt ook de procedures voor de Wm-vergunningverlening.

Via het omgevingsloket, www.omgevingsloket.nl kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Heeft u vragen over uw aanvraag of procedure dan kunt u terecht bij uw gemeente of de provincie Noord-Brabant.

Deelactiviteit agrarisch

De omgevingsdienst Brabant Noord voert diverse taken uit in het kader van de (advisering over) agrarische vergunningen. Daarnaast is de agrarische sector volop in beweging, zeker op het gebied van milieubeheer. Zo verandert bijvoorbeeld regelmatig de wet- en regelgeving ten aanzien van ammoniakuitstoot, stikstof en geur.

Onze vergunningverleners zijn thuis in de laatste versies van de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, de IPPC-richtlijn, de PAS en het emissiearme huisvesting. De vergunningverleners participeren in het Milieu Overleg Lokale Overheden (MOLO) en zijn nauw betrokken bij de transitie naar een zorgvuldige veehouderij. In het MOLO-overleg wisselen bestuurders en beleidsmedewerkers van gemeenten kennis uit over alle aspecten die samenhangen met het milieu.

Verordening Ruimte 2014

Aanvragen om een omgevingsvergunning voor een veehouderij voor de activiteit Bouwen van een bouwwerk worden getoetst te aan de Verordening Ruimte 2014.

De ODBN voert voor diverse gemeenten de toets uit of de aspecten geur en fijnstof aan het gestelde in de Verordening Ruimte 2014 voldoen. Ook beoordeelt de ODBN voor gemeenten of de bij de aanvraag om omgevingsvergunning gevoegde formulier Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij voldoet aan het gestelde in de Verordening Ruimte 2014.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de ODBN rondom de omgevingsvergunning? Neem dan contact op met de ODBN. U kunt bij uw gemeente of de provincie navraag doen over uw aanvraag.

ODBN gebruikt cookies

Op deze website gebruikt de ODBN cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te laten werken. Als u op de knop ‘Accepteren’ drukt, worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie, waaronder demografische gegevens (leeftijd en geslacht), en voor het maken van groepsprofielen. Wilt u liever niet dat wij gebruikmaken van dit type cookies, dan kunt u op de knop ‘Niet accepteren’ drukken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.